ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

LOGO คณะฯ

Backgrounds สำหรับใช้ประชุมออนไลน์คณะฯ

เอกสารการประชุมฯ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เอกสารการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานฯ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

เอกสารคณะฯ

คู่มือการเขียนเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข้อบังคับฯว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

การเทียบเกณฑ์คุณภาพของผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เดิม กับเกณฑ์คุณภาพผลงานทาง วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

เล่มประชุมอาจารย์ คณะวิทย์ฯ 7 ธ.ค. 65

ประกาศ กมอ.2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-2-2566.doc

คำสั่งคาราวาน-ร.ร.หนองหินวิทยาคม.pdf

แบบรายงานผลสายสนับสนุน 1 2567

ราคากลางวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบสมัครศูนย์สหกิจศึกษา

บันทึกข้อความขอไปนิเทศนักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนิเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับโครงการ

คู่มืองบประมาณ ประจำปี 2565

โครงการงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 PDF

โครงการงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 WORD

โครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี2565 PDF

โครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 Word

คำสั่งโครงการ 2566

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566