ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

LOGO คณะฯ

Backgrounds สำหรับใช้ประชุมออนไลน์คณะฯ

เอกสารการประชุมฯ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เอกสารการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานฯ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

เอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เอกสารคณะฯ

คู่มือการเขียนเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข้อบังคับฯว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

การเทียบเกณฑ์คุณภาพของผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เดิม กับเกณฑ์คุณภาพผลงานทาง วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

เล่มประชุมอาจารย์ คณะวิทย์ฯ 7 ธ.ค. 65

ประกาศ กมอ.2565

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบสมัครศูนย์สหกิจศึกษา

บันทึกข้อความขอไปนิเทศนักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนิเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับโครงการ

คู่มืองบประมาณ ประจำปี 2565

โครงการงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 PDF

โครงการงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 WORD

โครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี2565 PDF

โครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 Word

คำสั่งโครงการ 2566

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort