ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

ประกาศ  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยทักษะเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน  สาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ  พละศึกษาและสุขศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  และสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

Read More
ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น” คณะดูงานจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read More
ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์ เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

การนำเสนอแนวคิดในการ

Read More