ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16 เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ บริษัท Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมการแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition 2018 ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certification พร้อมค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในการใช้ MS Office ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย โปรแกรมประกอบด้วย MS Word, MS Excel, MS PowerPoint การแข่งขันแบ่งออกเป็น2 เวอร์ชั่น คือ Version 2013 และ Version 2016 โดยในปีนี้ ทางบริษัทฯ มอนสิทธิ์พิเศษในการเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เวอร์ชั่นละ 1 คน เพื่อไปแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship @ Orlando, Florida U.S.A. ต่อไป

ดันนั้น ทางบริษัทฯ จ

Read More