ประกาศสำคัญ

ประกาศสำคัญ

ประกาศคะแนนของกิจกรรมที่คณะดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนอบรมบุคลิ

Read More
ประกาศสำคัญ

ประกาศคะแนนของกิจกรรมที่คณะดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด pdf <&l

Read More