คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
ประธานกรรมการ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
รองประธานกรรมการ
 

ดร.ภัทรานุช ผงสุข

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร วงเปรียว
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำราญ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ดร.ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ดร.วัลลภ  ทาทอง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์