คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
ประธาน
 
 
ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
รองประธาน
 
ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
กรรมการ
 
อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
กรรมการ
อาจารย์นิรมล ศรีชนะ
กรรมการ
อาจารย์ฉันทนา เคนศรี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา
กรรมการ
 

อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
กรรมการ

ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
กรรมการ

ดร.วัลลภ  ทาทอง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
กรรมการ

อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
กรรมการ

อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
กรรมการ

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
กรรมการ
 

อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
กรรมการ

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH