คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
ประธาน
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารดร.กิตติ ตันเมืองปัก
รองประธาน
 
ดร.ภัทรานุช  ผงสุข
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  สิทธิพรหม
ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร  วงเปรียว
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
นางสาวเนตรนภา  เกล็ดจีน
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์  หงษ์ลัดดาพร
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ดร.วัลลภ  ทาทอง

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  สำราญ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิชัย อินลุเพท

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา  วิฑูธีรศานต์

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.อาทิตย์  ปัญญาคำ

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
นางภัสส์ศา  ศรีลานนท์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort