ประวัติคณะ

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีดังนี้

ทศวรรษแรก พ.ศ.2516-2525

วิทยาลัยครูเลย   ได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเลยอย่างดียิ่ง

อาคารสถานที่  :  แห่งจุดเริ่มต้น   วิทยาลัยครูเลยได้รับงบประมาณตามโครงการ  Education Project  เป็นเงินกู้ธนาคารโลก  ระหว่างปี  พ.ศ.  2516-2520  แต่มีการแก้ไขปรับปรุงแปลนอาคารเรียน  จึงทำให้ล่าช้าไป

อีกสองปี  และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2522

คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาคาร  และสิ่งก่อสร้างในช่วงทศวรรษแรก

ปี  2517  อาคารเกษตรศาสตร์

ปี  2520  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( 15  ห้องเรียน )

ปี  2521  อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ( ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา )  อาคารคหกรรมศาสตร์

การจัดการศึกษา  :  ย้อนสู่อดีต   วิทยาลัยครูเลยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป.กศ. )  ในปีการศึกษา  2519  โดยรับนักศึกษาในเขตจังหวัดเลยและขอนแก่นประมาณ 651 คน  โดยแบ่งโควตา  ตาม

จำนวนประชากรให้สภาตำบลคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ กรมการฝึกหัดครูกำหนด  และในปีการศึกษา  2522  รับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ( อ.ค.ป. )  รุ่นแรก  จำนวน  252  คน

ตารางที่  1.1  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาในช่วงทศวรรษแรก

ปีการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา
2521
2524
2525
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (  ป.กศ.สูง )
ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 2 ปีหลัง )
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  ( ป.กศ.สูง )
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  และเกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาคต่อเนื่อง

ทศวรรษที่สอง  พ.ศ.  2526 – 2535

มีการพัฒนาอาคารสถานที่ต่าง  ๆ  ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง  และมีการจัดการศึกษาหลากหลายทางวิชาการ  ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และบริการชุมชนอย่างดียิ่ง

อาคารสถานที่  :  สู่ความเป็นเอกลักษณ์   ช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ อาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาในด้านความสะดวก  สวยงาม  มีการปรับปรุงตกแต่ง  ภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ให้สวยงามยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษา  : สู่ความหลากหลายทางวิชาการ    การขยายสาขาวิชาการต่าง ๆ เริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2526  ซึ่งมีผลทำให้ในปีการศึกษา 2527  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป.กศ. )  และ ประกาศนีย บัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง )  เป็นรุ่นสุดท้าย  และในปี  พ.ศ.  2528  โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ( อ.ค.ป. )  สิ้นสุดลง

ตารางที่  1.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาในช่วงทศวรรษแรก

ปีการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา
2526
25272528

2529

2530

 

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )
ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 2 ปี )ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )
ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 2 ปีหลัง )
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์  ( อ.วท. )

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )
ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 2 ปีหลัง )
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ( อ.วท. )

เริ่มรับนักศึกษาโครงจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ ( กศ.บป. )
ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )
ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 2 ปีหลัง )
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ( อ.วท.)

 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  เกษตรกรรม

คหกรรมศาสตร์

พืชศาสตร์

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  เกษตรกรรม

พืชศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  เกษตรกรรม

เกษตรกรรม   คหกรรมศาสตร์

พืชศาสตร์

 

ตารางที่  1.2  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาในช่วงทศวรรษที่สอง

ปีการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา
2531

2532

2533

2534

2535

 

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ( วท.บ. 4 ปี )อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ( อ.วท. )

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )

วิทยาศาสตรบัณฑิต  ( วท.บ. 4 ปี )

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์  ( อ.วท. )

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )

วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. 4 ปี )

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ( อ.วท. )

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 4 ปี )

ครุศาสตรบัณฑิต  ( ค.บ. 2 ปีหลัง )

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ( อ.วท. )

 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สุขศึกษา

พืชศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์

สุขศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์

สุขศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกษตรกรรม  คหกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร  เคมีปฏิบัติ

 

 

ทศวรรษที่สาม  พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษที่สาม  ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่  อาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการ  บุคลากร  ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและปัจจุบัน

ได้จัดการ เรียนการสอนแบ่งออกเป็น  2  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่  สาขาฟิสิกส์  สาขาเคมี  สาขาชีววิทยา  และสาขาคณิตศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประกอบด้วย  9  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขา

เกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปีการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา
2549-ปัจจุบัน วิทยาศาตรบัณฑิต  ( วท.บ. 4 ปี ) ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  สัตวศาสตร์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอาหาร  อาหารและโภชนาการ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษตรศาสตร์ และ คณิตศาสตร์