ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ภัทรานุช ผงสุข
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์