ผู้บริหาร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณบดี
 
อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.กิตติ ตันเมืองปักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

 

ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH