บุคลากรสายสนับสนุน

 


  หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

นางสาว ธิติมา พันธุลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ปวีณา แก้วเกษศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลีพร  เนื่องมัจฉา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว พรพิมล มุ่งดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ว่าที่ ร.ต.หญิง ลภัสรดา แก้วบุตรดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวภาวิณี อินปลัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวชัญญภัทร นามวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรัง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายธีระพล บุษบา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 

งานการเงิน
 
นิชาภา สีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

 

งานพัสดุ

 
นางสุภาพร โยธาภักดี
นักวิชาการพัสดุ
 

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัศมี นนที
นักวิทยาศาสตร์
นางพนัดดา โพนแก้ว
นักวิทยาศาสตร์
นางอรอนงค์ ทับขันต์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรีย์ พรรษา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐวดี พลอาวุธ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวอัชฎาภรณ์ หารคำแพง
นักวิทยาศาสตร์
นายชนาธิป สุธงษา
นักวิทยาศาสตร์
นายสุทธิกันต์ หอมคำพัด
นักวิทยาศาสตร์
นายศุภชัย มังดินดำ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นางสาวปาจรีย์ นนทะโคตร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
   

ศุนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

  นายประเสริฐ ลูกแก้ว
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

คลินิคเทคโนโลยี

  นายสมิง ศรีกา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

งานอาคารสถานที่ 

นายต้อย โสกัณทัต
พนักงานทั่วไป
นายประวิทย์ วัฒนราช
พนักงานทั่วไป
นายอดุลย์ แสงชมภู
พนักงานทั่วไป
นายประดิษฐ์ มนตรี
พนักงานทั่วไป
นายชาญชัย รามศิริ
พนักงานทั่วไป
นางน้ำทิพย์ แสงชมภู
พนักงานทั่วไป
นางระยอง โสกัณทัต
พนักงานทั่วไป
นางวิลาวรรณ์ โสโพ
แม่บ้าน
นางสาวสุดาพร ยศสุ
แม่บ้าน
นายสิทธิพงษ์  อุประ
พนักงานทั่วไป
  นางสาวปิยาภรณ์ มูลศรี
พนักงานทั่วไป
     
  นายพัฒนชัย ดวงแก้ว
พนักงานทั่วไป