เจ้าหน้าที่

สำนักงานคณบดีนางภัสส์ศา ศรีลานนท์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ว่าที่ ร.ต.หญิง ลภัสรดา แก้วบุตรดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ธิติมา พันธุลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรพิมล มุ่งดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชัญญภัทร นามวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปวีณา แก้วเกษศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางธนวรรณ พลตื้อ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางสาวภาวิณี อินปลัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานการเงินและบัญชี


นิชาภา สีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัสดุ


นางสุภาพร โยธาภักดี
นักวิชาการพัสดุ

นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ


นางสาวอัญชลีพร  เนื่องมัจฉา
นักวิทยาศาสตร์

นายชนาธิป สุธงษา
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอัชฎาภรณ์ หารคำแพง
นักวิทยาศาสตร์

นายประเสริฐ ลูกแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางพนัดดา โพนแก้ว
นักวิทยาศาสตร์

นางอรอนงค์ ทับขันต์
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรีย์ พรรษา
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัศมี นนที
นักวิทยาศาสตร์

นายศุภชัย มังดินดำ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาวปาจรีย์ นนทะโคตร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


นายสมิง ศรีกา
นักวิชาการ

นางสาวณัฐวดี พลอาวุธ
นักวิทยาศาสตร์

งานฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


นายณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรัง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายธีระพล บุษบา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป


นายต้อย โสกัณทัต
พนักงานทั่วไป

นายพัฒนชัย ดวงแก้ว
พนักงานทั่วไป

นางระยอง โสกัณทัต
พนักงานทั่วไป

นางน้ำทิพย์ แสงชมภู
พนักงานทั่วไป

นายประวิทย์ วัฒนราช
พนักงานทั่วไป

นายชาญชัย รามศิริ
พนักงานทั่วไป

นายบัญเร็ง กองมณี
พนักงานทั่วไป

นายอดุลย์ แสงชมภู
พนักงานทั่วไป

นายประดิษฐ์ มนตรี
พนักงานทั่วไป

แม่บ้าน


นางหนูถ้วน เต็มไชยภูมิ

นางสาวสุดาพร ยศสุ

นางวิลาวรรณ์ โสโพ