ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

แหล่งรวมวิทยาการ  พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้คู่คุณธรรม

พันธกิจที่ 2 สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสำนึก และความภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort