ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

แหล่งรวมวิทยาการ  พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้คู่คุณธรรม

พันธกิจที่ 2 สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสำนึก และความภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล