ประกาศสำคัญ

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(1) ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/14J9KECaK_8zZhb9fmZZLSECshJ5ahnWK/view?usp=sharing

(2) แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนด้านบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตร

https://drive.google.com/file/d/1lvrTUUwu_pOEMhxi-NtfnRbN6nZWx5vW/view?usp=sharing

(3) แผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2564

https://drive.google.com/drive/folders/16B1_GUS6j5eBhJtm9EJDyHp_crWJrUeK?fbclid=IwAR0za2urAuj92hISiyLzLQrjDEK3v4rBj6p08Npe7z9GikiH1femqPjGNl4