คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
ประธานสาขาวิชา

อาจารย์นภัสสร วงเปรียว
คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ภัทรานุช ผงสุข
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัย มิสุนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์นิรมล ศรีชนะ
ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

คณาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

ดร.ชลธิชา จินาพร
ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ฉันทนา เคนศรี
อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษร สกุลใจตรง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขา
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พรชนก บุญลับ
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล
อาจารย์ประจำสาขา

คณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ วีรชน มีฐาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย
อาจารย์ประจำสาขา

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ประธานสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
อธิการบดี

ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา ซิมตระการกุล
อาจารย์ประจำสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์สิทธิชัย สมศรี
อาจารย์ประจำสาขา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์นรุวรรณ อยู่สำราญ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สุไพลิน พิชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ตันติกร โนนศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


คณาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ประธานสาขาวิชา

ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
อาจารย์ประจำสาขา


ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประยูร ประเทศ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นิธิภัทร บุญปก
อาจารย์ประจำสาขา

คณาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์
อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง
อาจารย์ประจำสาขา

คณาจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีรกมล
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

อาจารย์วันเพ็ญ นาโสก
อาจารย์ประจำสาขา


คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วัลลภ ทาทอง
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์กานดา ปุ่มสิน
อาจารย์ประจำสาขา


คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
ประธานสาขาวิชา

อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา คนฉลาด
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำสาขา


คณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
ประธานสาขาวิชา

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.มธุรส ชลามาตย์
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดรอรทัย ปานเพชร
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.จรินทร์ ย่นพันธ์
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัจฉรียา คำยัง
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
อาจารย์ประจำสาขา


ดร.นนวรรณ ดวงหัสดี
อาจารย์ประจำสาขา


คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ
ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เกษร น้อยนาง
อาจารย์ประจำสาขา


คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.วรายศ หล้าหา
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่เรือโทวิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว
อาจารย์ประจำสาขา