คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาเคมี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร วงเปรียว
ประธานสาขาวิชาเคมี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัย มิสุนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ดร.ภัทรานุช ผงสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
อาจารย์นิรมล ศรีชนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
     

คณาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
  อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษร สกุลใจตรง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ดร.รัตนา ขามฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
ดร.ฉันทนา เคนศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา


ดร.ชลธิชา จินาพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
 
อาจารย์พรชนก บุญลับ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
 

คณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ประธานสาขาวิชาวิชาฟิสิกส์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ดาวงษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์


อาจารย์วีรชน มีฐาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
 

อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

 

 

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศถิรวรรณ สมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา ซิมตระการกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ลาศึกษาต่อ)
ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์สิทธิชัย สมศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ดร.ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.สุไพลิน พิชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.นรุวรรณ อยู่สำราญ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  อาจารย์ตันติกร โนนศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


คณาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์นิธิภัทร บุญปก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประยูร ประเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 

อาจารย์นฤมล โสตะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ลาศึกษาต่อ)


คณาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
ประธานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีรกมล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อาจารย์วันเพ็ญ นาโสก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 

อาจารย์ นิตยา ศรีวิชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 


คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ดร.ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  อาจารย์กานดา ปุ่มสิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


คณาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา คนฉลาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัจฉรียา คำยัง
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ปานเพชร
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ดวงหัสดี
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์


ดร.มธุรส ชลามาตย์
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์
 


ดร.จรินทร์ ย่นพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำราญ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ธงศิลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์เกษร น้อยนาง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 
ดร.อาทิตย์ ปัญญาคำ
ประธานสาขาวิชา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
อาจารย์ประจำสาขา
 
ว่าที่เรือเอกชวิศ วงษ์เขียว
อาจารย์ประจำสาขา