ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 2562

สรุป ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

สรุป ผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

สรุป ไปราชการแต่ละสาขา ประจำปีการศึกษา 2562