แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562( ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563)

แบบสำรวจสถานภาพการได

Read more

ประกาศคะแนนของกิจกรรมที่คณะดำเนินโครงการในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

https://drive.google

Read more