ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ ปศุสัตว์จังหวัดเลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบ ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี ในการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ ปศุสัตว์จังหวัดเลย โดย ดร. สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมทีมงานหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อเป็นความร่วมมือในการวิจัย การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา ของหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และชีววิทยา

วันที่ 15 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ