ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้อง 28202 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย