การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH