ประกาศสำคัญ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุประกอบครุภัณฑ์ ฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุประกอบครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและหน่วยงานภายนอกใช้ประกอบการพิจารณาในการขอยืมวัสดุและขอใช้ครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งการขอรับบริการกรณีเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะต้องส่งใบขอยืมวัสดุ หรือใบอนุญาตขอใช้ครุภัณฑ์ต่อหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันทำการ กรณีเป็นหน่วยงานภายนอกให้ทำหนังสือราชการเรียนอธิการบดีหรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในการขอใช้บริการ โดยหากเกิดการ ชำรุด เสียหาย ศูนย์วิทยาศาสตร์มิได้เก็บค่าเสียหายแต่ประการใด แต่เพื่อต้องการให้เกิดความตระหนักและระมัดระวังในการใช้งานจึงได้มีการแจ้งราคาของวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ระมัดระวังในระหว่างการใช้งาน
 
โดย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แจ้งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์-ศูนย์วิทยาศาสตร์