คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ประธานกรรมการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
กรรมการ

  ดร.อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร วงเปรียว
ประธานกรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคงกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม

กรรมการดร.ภัทรานุช ผงสุข
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ประธานกรรมการ
 

อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ
กรรมการอาจารย์วีรชน มีฐาน
กรรมการ

อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย
กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ดาวงษา
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา

  อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน
ประธานกรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี

กรรมการ

 

ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล

กรรมการ

อาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย

กรรมการดร.ชลธิชา จินาพร
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ประธานกรรมการ
 
ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
กรรมการ
  อาจารย์ประยูร ประเทศ
กรรมการ
ดร.ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์
กรรมการ
 

ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา คนฉลาด
กรรมการ

 

อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ

กรรมการ

  อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำราญ
ประธานกรรมการ
 
อาจารย์เกษร น้อยนาง
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
กรรมการ

ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ธงศิลา
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ดร.ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
กรรมการ
ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
กรรมการ
  ดร.สุไพลิน พิชัย
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


  อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ประธานกรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรายศ หล้าหา
กรรมการ

  ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง
กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
กรรมการ
อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
กรรมการ
  อาจารย์กานดา ปุ่มสิน
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์
กรรมการ
  อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
กรรมการ
อาจารย์นิธิภัทร บุญปก
กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
กรรมการ
  อาจารย์วันเพ็ญ นาโสก
กรรมการ

อาจารย์ นิตยา ศรีวิชา
กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีรกมล
กรรมการและเลขานุการ


 


คณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
ประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
กรรมการ
 
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
กรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัจฉรียา คำยัง
กรรมการและเลขานุการ