คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH