ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ประกาศคะแนนของกิจกรรมที่คณะดำเนินโครงการในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

https://drive.google

Read More