ประกาศแจ้งคะแนนผลการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 แบบออนไลน์ ของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

https://drive.google

Read more

ประกาศแจ้งคะแนนผลการสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคำนวณ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 แบบออนไลน์ ของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

https://drive.google

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงแบบทดสอบ Oxford Placement Test สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้า

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH