กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น” คณะดูงานจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH