ประกาศ  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยทักษะเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน  สาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ  พละศึกษาและสุขศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  และสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยทักษะเชิงปฏิบัติการ
https://drive.google.com/file/d/1sqB2VeBf3zknsCzhj0B8NSrB576SLQJG/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผอบรมผลิตสื่อ

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH