ประกาศ (เพิ่มเติม) สรุปคะแนนของนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

คะแนนศูนย์ฯขอนแก่น
 
คะแนนสหกิจศึกษาฯ
 
คะแนนเตรียมฝึกฯ