ผลการประกวดวาดภาพจากจินตนาการ ระดับประถมศึกษา

รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมืองเลย
เด็กหญิง อชิรญาณ์ พูนศรีวัฒน์
ครูผู้ควบคุม นายอุทิศ พิมที

รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนนาดอกไม้ มิตรภาพที่ ๑๒๐ ดังนี้
เด็กหญิง วิมลสิริ แก้วบริรักษ์
ครูผู้ควบคุม นายยันตรีดอกไม้

รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเลยที่ 3 (บ้านฝากนา)
เด็กหญิงบุษบา ช่วยศรี
ครูผู้ควบคุม นาย ปิติกร วังคีรี

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเมืองเลย
เด็กหญิง อินถะหวา มะละคำ
ผู้ควบคุม นายตรีศักดิ์ แสนดา

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนห้วยบ่อชืน
เด็กหญิงปณิตา แก้วจันทร์
ผู้ควบคุม นายอภิสิทธิ์ สารมะโน
นางสาวสุชัญญา ตันตุลา

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนท่าลี่
เด็กหญิงแก้วตา สาวิลัย
ครูผู้ควบคุม นางรพิพัตน์ บุบผา

โรงเรียนเทศบาลนาด้วง
เด็กหญิง ปรีชญา ผลผดุง

โรงเรียนเทศบาล2 ศรีบุญเรือง
เด็กชาย วชัรพงษ์ ยาที

โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นามโคตร

โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

เด็กหญิง ณัฐกานต์ ชูไป

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH