การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตคร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย