ลงทะเบียนเพิ่มเติม! เข้าร่วมโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียนเพิ่มเติม! สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา

สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

แก้ไข*** สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน ให้มาติดต่อลงชื่อยืนยันที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

ลงทะเบียนเพิ่มเติม<<<<

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH