ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมสหกิจศึกษา

สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก

***ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อ ให้มาติดต่อที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563

 

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH