ประกาศสำคัญ

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ)

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ที่

หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ลิงค์  http://mis.sci-lru.com

แจ้งข้าราชการ