ประกาศสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 แบบออนไลน์

https://drive.google.com/file/d/17AkjzjyF7QiSmFWT1W0hV8iNqSDjSf1B/view?usp=sharing