ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะ, การเสนอรายชื่อผู้แทนประธานสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะและ การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร