ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

ในการนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอส่งรายละเอียดและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาผู้สนใจทราบ และสามารถเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ เพื่องานทุนการศึกษา จะดำเนินการในขั้นต่อไป สามารถดูหลักเกณฑ์และรายละเอียดได้ที่

http://www.mua.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171208102951.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 8/12/2560