เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Science Research Conference)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Science Research Conference) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่าโครงการนี้ มีความสำคัญที่เป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนโครงการ วมว. นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เสนอผลงานทั้งนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ใน 7 กลุ่มสาขา และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับชมผลงานวิจัยอื่นๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับนักวิจัยจากสถาบันอื่นๆ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการตามเวลาดังกล่าว โดยมีกำหนดส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://src10.msu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 043-754247ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 26/12/2560
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort