ประกาศจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1DKHSkZ20CudzKsWYfyM0So6vXKpr-Stk?usp=sharing