ข่าวทั่วไป

โครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงสมรรถนะ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563