ประกาศ สรุปจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ประกาศ สรุปจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ประกาศ สรุปชั่วโมงฯ

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH