ประกาศสำคัญ

แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม