ประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานในแผนงานยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล”

ประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานในแผนงานยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง NESP-326 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH