สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนม.ราชภัฏเลยรับโล่รางวัลระดับทองแดง ในโครงการดำเนินกืจกรรมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนม.ราชภัฏเลยรับโล่รางวัลระดับทองแดง ในโครงการดำเนินกืจกรรมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย