การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี