ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร 20181115154503.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 15/11/2561