ประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการและห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 3 อาคาร 3

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 17/12/2561
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH