ประกาศสำคัญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงสมรรถนะ Oxford Test สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet

กำหนดการและราชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าอบรม<<<<