ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562

สรุปแบบสำรวจการดำเนินงานระดับหลักสูตร-องค์ประกอบที่-1-แก้ไขล่าสุด

สรุปศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-จำแนกตามสาขาวิชา-ล่าสุด

สรุปรายงานข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร-1-1

คำสั่ง-Q.A.-12-หลักสูตร

แผนพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สรุปผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ

คำสั่ง-QA-IT

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา

รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต (แก้ไขล่าสุด)

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH