ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562