ข่าวทั่วไป

ประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งงานบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งงานบุคลากรสายสนับสนุน

 

ประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งงานบุคลากรสายสนับสนุน

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี