ประกาศ ขยายเวลารับลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563