สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จุดเน้นของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์
2. มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะจากเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
3. มีโลกทัศน์ที่กว้างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพนักวิชาการอาชีพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนภาคเอกชนพนักงานธนาคารพนักงานบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยผู้ประกอบการอิสระ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ

 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort