สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้แก่ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าลุ่มน้ำ (บริหารจัดการน้ำ, น้ำท่วม, น้ำแล้ง) ทรัพยากรดินและความหลากหลายทางชีวภาพมิติมลพิษสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย, น้ำเสีย, คุณภาพอากาศ, สารมลพิษฯลฯ) การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้แก่เครื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือภัยพิบัติ (น้ำท่วม, ไฟป่า, พื้นที่ป่า, การใช้ที่ดิน)
หลักและวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งโครงการพัฒนาต้องจัดทำตามกฎหมาย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
– หน่วยงานราชการที่ดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเช่นหน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล, อบจ.) กรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
– บริษัทเอกชนเช่นห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมหรือบริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตรายบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสียเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลหรือโรงแรมเป็นต้น
– องค์กรไม่แสวงหากาไร (NGOs) องค์การมหาชนหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย