สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้แก่ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าลุ่มน้ำ (บริหารจัดการน้ำ, น้ำท่วม, น้ำแล้ง) ทรัพยากรดินและความหลากหลายทางชีวภาพมิติมลพิษสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย, น้ำเสีย, คุณภาพอากาศ, สารมลพิษฯลฯ) การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้แก่เครื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือภัยพิบัติ (น้ำท่วม, ไฟป่า, พื้นที่ป่า, การใช้ที่ดิน)
หลักและวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งโครงการพัฒนาต้องจัดทำตามกฎหมาย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
– หน่วยงานราชการที่ดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเช่นหน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล, อบจ.) กรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
– บริษัทเอกชนเช่นห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมหรือบริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตรายบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสียเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลหรือโรงแรมเป็นต้น
– องค์กรไม่แสวงหากาไร (NGOs) องค์การมหาชนหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort