จำนวนชั่วโมงของการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา 2565

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH