ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสู่วัยทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565

ลงทะเบียนและพิธีเปิด ณ ห้อง 28207

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH