ประกาศคะแนนสอบกลางภาครายวิชาแกน ประจำภาคการศึกษา 1/2564

แจ้งประชาสัมพันธ์คะแนนสอบกลางภาครายวิชาแกนคณะ ประจำภาคการศึกษา 1/2564 จำนวน 10 รายวิชา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก google drive นี้

https://drive.google.com/folderview?id=19JX-2V22vz1t02LUoUqz-of2r4ajZIUl

ส่วนรายวิชาอื่นๆที่เหลือคณะจะทยอยแจ้งข้อมูลเมื่อได้รับคะแนนที่มีการแก้ไขตามมติที่ประชุมฯแล้ว จึงแจ้งเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาค รายวิชาแกนที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น พร้อมทั้งคณะได้ประชุมเพื่อตรวจสอบการให้คะแนนสอบกลางภาคของรายวิชาที่จัดสอบดังกล่าว  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกนฯ เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านมาแล้วนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอแจ้งคะแนนสอบกลางภาครายวิชาแกน จำนวน ๑๐ รายวิชา แก่นักศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังนี้

๑. รายวิชาเคมีทั่วไป ๑ (๔๐๒๑๐๐๑)

๒. รายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ (๔๐๒๑๐๐๒)

๓. รายวิชาเคมีพื้นฐาน (๔๐๒๑๐๐๔)

๔. รายวิชาแคลคูลัส ๑ (๔๐๙๑๐๐๑)

๕. รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (๔๐๓๑๐๐๔)

๖. รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (๔๐๑๑๖๐๕)

๗. รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (๔๐๑๑๐๐๒)

๘. รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป (๔๐๑๑๐๐๑)

๙. รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (๔๐๑๑๓๐๙)

๑๐. รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (๔๐๑๑๐๐๔)

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH